نصاب کاغذ دیواری به منظور نصب کاغذ دیواری در سراسر تهران و حومه ارسال میگردد. نصاب کاغذ دیواری به صورت حرفه ی باید نصب کند که کاغذ دیواری کیفیت خود را از دست ندهد.

نوشته‌ها